سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشنامه کلام اسلامی  
دبیر؛ عضو شورای علمی و از نویسندگان  
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
" ره آورد اندیشه " از منشورات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه 
مدیر مسئول فصلنامه  
 
 
علمی، اجرائی 
همکاری 
ماهنامه معارف؛ارگان معاونت امور اساتید نهاد رهبری در دانشگاه 
سردبیر 
 
 
علمی، اجرائی 
همکاری 
فصلنامه پیام ، از منشورات پژوهشکده تحقیقات اسلامی 
سردبیر 
 
 
علمی، اجرائی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی  
تدریس 
دانشگاه رازی 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی